REFLEKSOLOOGIA JA KUTSETUNNISTUS

Jumal vaatab ülalt Maa peale ja kurjustab, et rahvas suhtub arstidesse halvasti. Otsustades tõsta meditsiini autoriteeti,
laskub ta Maa peale ja hakkab ühes haiglas arstiks. Vastu-
võtule tuuakse noorepoolne mees, kes on 20 aastat halvatud.
Jumal paneb käed tema pea kohale ja ütleb: „Tõuse ja mine!“
Mees tõuseb püsti ja väljub tervena. Järjekorras olevad haiged
küsivad:“Noh, kuidas uus arst meeldis?“
„Arst nagu arst ikka, isegi vererõhku ei mõõtnud!“
(Baskin)

Euroopa Liidu poolt on rahastatud projekt, mille ülesandeks on kaardistada täiend- ja alternatiivmeditsiin (CAM) EL-is. Uuritakse alternatiivmeditsiini legaalsusastet igas EL riigis, ehk siis millised seadused keelavad või lubavad alternatiivmeditsiiniga sh Eestis tegeleda. (Euroopa tasandil tegeleb sellega EFCAM, European Federation for Complementary and Alternative Medicine president Seamus Connolly).

Olukord Eestis!
1. Tervishoiuteenuste korraldamise seadus
§ 3. Tervishoiutöötaja
(1) Tervishoiutöötajad käesoleva seaduse tähenduses on arst, hambaarst, õde ja ämmaemand, kui nad on registreeritud Tervishoiuametis.
(2) Tervishoiutöötaja võib osutada tervishoiuteenuseid omandatud eriala piirides, mille kohta talle on väljastatud Tervishoiuameti tõend tervishoiutöötajana registreerimise kohta.

2. Võlaõigusseadus

§ 763. Üldtunnustamata meetodite kasutamine raviteenuse osutamisel
(1) Üldtunnustamata ennetus-, diagnostilist või ravimeetodit võib kasutada üksnes juhul, kui tavapärased meetodid lubavad väiksemat edu, patsienti on meetodi olemusest ja selle võimalikest tagajärgedest teavitatud ning patsient on andnud oma nõusoleku meetodi kasutamiseks.
(2) Piiratud teovõimega patsiendi eest annab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõusoleku patsiendi seaduslik esindaja. Otsusevõimetu patsiendi suhtes võib üldtunnustamata meetodit kasutada ka ilma patsiendi või tema seadusliku esindaja nõusolekuta, kui sellise meetodi kasutamata jätmine oleks ohtlik patsiendi elule või kahjustaks oluliselt patsiendi tervist.

3. Kutsetunnistus

Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab, et sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised:

  • seda saavad taotleda nii koolilõpetajad kui töötavad inimesed;
  • annab kutsealast enesekindlust;
  • annab tunnustuse kutseala asjatundjate seas;
  • annab tööandjale ja kliendile infot kutseoskuste taseme kohta;
  • on eeliseks tööle saamisel nii Eestis kui välismaal;
  • võib olla nõutav mõnes valdkonnas töötamisel;
  • kantakse riiklikku kutseregistrisse (Haridus-ja Teadusministeerium).

Refleksoloogid omavad kutsetunnistust aastast 2007

4. Ametite klassifikaator 2008 (edaspidi AK 2008) põhineb ametite rahvusvahelisel standardklassifikaatoril “International Standard Classification of Occupations 2008” (edaspidi ISCO).
Klassifikaatori ülesandeks on ametite liigitamise reeglite fikseerimine. Klassifikaatori peamised
kasutusvaldkonnad on töö(turu)statistika ning tööjõu väljaõpe.

3230 Täiendmeditsiini ja loodusravi keskastme spetsialistid
Täiendmeditsiini ja loodusravi keskastme spetsialistid ennetavad, hooldavad ja ravivad inimeste kehalisi ja vaimseid haigusi ja vigastusi ravimtaimede ja muude ravivõtete abil, mis tulenevad konkreetsest kultuurist pärit teooriatest, uskumustest ja kogemustest. Nad teostavad iseseisvalt või vastavalt rahvameditsiini või teiste meditsiini tippspetsialistide poolt kehtestatud ravikavadele raviprotseduure, kasutades traditsioonilisi meetodeid ja ravimeid.

2230 Täiendmeditsiini ja loodusravi tippspetsialistid
Täiendmeditsiini ja loodusravi tippspetsialistid vaatavad patsiente läbi, ennetavad ja ravivad haigusi, vigastusi ja muid kehalisi ja vaimseid ja psühhosotsiaalseid vaevusi ning tegelevad inimeste üldise tervise hoidmisega, kasutades konkreetsest kultuurist pärit teooriate, uskumuste ja kogemuste põhjaliku uurimise teel omandatud teadmisi, oskusi ja võtteid. Eesmärgiks on aidata inimestel saavutada optimaalset elukvaliteeti, mis paraneb koos muutustega tervislikus seisundis, mõtteviisis, elustiilis ja tegevuses.

Kommentaarid olukorrale kirjutan järgmises loos „refleksoloogia ja alternatiivmeditsiin“

Aga vaim, hing ja ihu hoidkem puhtana
Ülo Liivamägi